Quality

ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᓂᖏᑦ

ᐅᕐᓱᐊᓗᖏᑦ ᓴᓗᒪᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᑦ ᓇᒧᖓᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᕗᑦ.

PetroServ ᐅᕐᓱᐊᓗᐃᑦ ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᕗᑦ ᒋᐊᓕᒥᓄᑦ Petro-Canada−ᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄᑦ (CGSB) ᒪᓕᒐᖏᑦ.

ᑲᒪᐅᑎᖏᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᑦ
ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᓚᐃᓂᖏᑦ

The PetroServ−ᑯᑦ ᓱᓕᔪᑦᓴᓯᐊᕐᖁᑦ ᓂᐅᕐᖁᑎᒥᓂᒃ. ᑐᑭᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᑦᓯᐊᖁᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᖏᑦ ᐊᐅᓐᓚᒋᐊᓖᑦ ᓈᒻᒪᓈᑦᑐᒥᒃ ᑎᑭᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ, ᑎᑭᓴᐃᔪᑦ ᓈᒻᒪᓈᕐᑐᒥᒃ ᐱᖁᓗᒋᑦ.

ᓴᓃᓐᓂᖏᑦ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᑦᑕ

ᐄᒐᕐᐱᓄᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᒻᒧᓗ, ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐱᔪᑦᓯᕋᓱᒧᑦ.
PetroServ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᑯᑦ ᐄᒐᕐᐱᓕᒫᓂᒃ St. Lawrence ᖂᖓᓐᓂᒃ.